DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gmina i Miasto Tuliszków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej tuliszkow.konsultacjejst.pl.

 • Data publikacji:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna - strona jest w pełni zgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sylwia Piechocińska
 • E-mail: [email protected]
 • Numer telefonu: 601 186 952

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Wejście do Urzędu:

W przypadku gdy Klient niepełnosprawny chce skorzystać z usług Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie, powinien skierować się na Punkt Informacyjny Urzędu znajdującego się w budynku przy Placu Powstańców Styczniowych 1863 r. 1 .

Pracownik Punktu Informacyjnego, po zdefiniowaniu potrzeby Klienta, realizuje ją bądź zawiadamia odpowiednią merytorycznie komórkę organizacyjną Urzędu.

Merytorycznie właściwą obsługę Klienta prowadzi pracownik powiadomionej komórki organizacyjnej Urzędu.

Po załatwieniu sprawy, pracownik Punktu Informacyjnego służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu Urzędu.

Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi Klientów niepełnosprawnych, Klientów z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych Klientów, którzy zgłaszają taką potrzebę.